Your child is our passion

hr

Joyful Education is authorized by the Stockholm Municipality to run an international preschool with Christian values with Swedish and English as the language of instruction. We welcome all children between the ages of 1-6 in the Stockholm Municipality with open arms and an open heart.  Parents interested in applying to our preschool are welcome to fill out the application below or scroll down to read more about our policies.  We welcome all parents to visit Joyful Education so that you can witness our incredible facilities in person!

APPLY NOW

A great start in life

YOUR CHILD IS OUR PRIORITY

More about enrolment
hr

We at Joyful Education take great care to ensure that we are not only in alignment with Swedish regulations but do our very best to help you raise well-rounded compassionate children. To learn more about us and to see if we are a good fit for yourself and your child, read on below.

We prioritize hiring not only highly qualified teachers but the ones that live by the values we wish to instil in the children.
Joyful Education preschool operates along with the following guidelines & policy documents:

  • The Education Act (2010:800)
  • The Swedish National curriculum for the preschool (Lpfö – 98, revised 2010)
  • General quality inspections of the preschool by the Department of Education
  • The preschool plan of the City of Stockholm
  • Work environment act 12
  • The secrecy act and the social services act ( SoL 14 th chapter 1 st paragraph )
  • The annual curriculum, the equality plan, and other plans and policies of Joyful Education international preschool
  • Presently the preschool is open 7:30-17:00. If the need of increased care hours arise Joyful Education will arrange that in accordance with Stockholm Stad´s time frame 6:30-18:30. Joyful Education follow the fee according to Stockholm Stad called Maxtaxa. The fee is charged 12 months a year and is related to your income. The caretaker is responsible to provide correct information in regards to the income. You can read more about this at www.stockholm.se
  • By logging in to your page in Stockholm Stad (Min barnomsorg) you can add your child to Joyful Educations queue.
  • Form of complaint

Joyful Education AB kallad JE värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

JE värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

JE, org.nr 556797-3515 , med adress: Frejgatan 61A 113 26 Stockholm, telefonnummer 073-331 35 34. Kenneth D är personuppgiftsansvarig för administreringen av dina uppgifter i enlighet med denna policy.

Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifter som du har lämnat till oss. Du kan komma att lämna information till oss av olika anledningar, t.ex. när du varit i kontakt med oss via någon av våra många kanaler såsom föräldramöte, websida eller om du besökt något av våra träffar eller tex närvarat vid ett möte eller vi har träffats på någon av våra offentliga möten. Informationen du lämnat kan vara till exempel ditt namn, dina kontaktuppgifter eller ditt eget eller ditt barns personnummer etc.

Du kanske har fått ett brev eller dylikt från oss avseende någon fråga rörande dig eller ditt barn. Om du besökt vår hemsida kan vi även komma att automatiskt samla in personuppgifter via hemsidan, till exempel information om din IP-adress.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig i åtgärdssyfte tex att du över tid har uppmärksammats av oss avseende en icke åtgärdad frågeställning. De personuppgifter som anges ovan kan vi komma att behandla om dig även i de fall någon annan direkt eller indirekt påvisat dessa för tex JE´s styrelse, enskilt eller kollektivt.

I vilket syfte behandlar vi dina uppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig och förbättra JE´s tjänster och kommunicera dessa till dig för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter gentemot dig enligt lag eller avtal.

För att kunna fullgöra vårt syfte eller för att vidta åtgärder på begäran av tex kund, behandlar vi bl.a följande personuppgifter givet följande ändamål:

Vi behandlar uppgifter såsom namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter etc i syfte att administrera vårt förhållande till JE´s kunder / brukare / personal.

Vi behandlar även dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter att förse dig med den information om de tjänster som du via förslag eller vi via förskolebeslut har bestämt skall utföras.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig genom att vid behov skicka tex epost, brev, sms förutsatt att du inte invänt mot behandlingen. Vårt berättigade av att behandla dina personuppgifter ligger i att vi vill kommunicera med dig eller du med oss i JE´s upptagningsområde.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser:

Vi behandlar även dina uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i JE. Till exempel sparar vi uppgifter om dina betalningar och övrig kommunikation i den utsträckning det tex är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag. Dina personuppgifter behandlas i olika system som kan komma att samköras.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina uppgifter endast av relevanta personer inom JE, redovisnings och bokföringsnära personer samt myndigheter vid anmodan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners tex redovisningsbyrå, revisorer etc har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har relevanta brandväggar med intelligenta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra system. Fysisk tillgång till data är skyddad via diversifierade skalskydd där endast behörig personal har access. Vi i JE har strikta instruktioner att hantera alla information i enlighet med gällande lagar, regler och policies. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddat med accessregler. Analyser genomförs regelbundet, både internt och externt, för att identifiera och korrigera eventuella sårbarheter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar JE dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. Nedan har vi listat några exempel på hur länge vi sparar dina personuppgifter.

När du har ditt / dina barn hos oss har vi som utgångspunkt att dina uppgifter behålls så länge förhållandet består och ibland längre för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal. För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till tex Datainspektionen, www.datainspektionen.se, eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över hantering av personuppgifter.

Kontaktinformation

Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till JE på adressen ovan eller maila till JE från JE´s hemsida www.joyfuleducation.com. Har du frågor om kring vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta oss per telefon och uppge att du söker vårt dataskyddsansvarige, Kenneth D.
______________________
Denna integritetspolicy fastställdes av Joyful Education AB i maj 2018

Our value base is found in the curriculum for the preschool ( Lpfö – 98, revised 2010 ) and the school law (2010:800) which establishes that the objective of education in preschool is for the children to gain and develop their knowledge and values, which is a great addition to Joyful Educations foundation based on Christian values.
APPLY NOW